πŸŽ‰ Bulma v1 is coming soon!

and much more…

Panel

A composable panel, for compact controls

The panel is a container for several types:

 • panel-heading as the first child
 • panel-tabs for navigation
 • panel-block which can contain other elements, like:
  • control
  • input
  • button
  • panel-icon

The panel-block can be an anchor tag <a> or a label <label> with a checkbox inside.

HTML

<nav class="panel">
 <p class="panel-heading">
  Repositories
 </p>
 <div class="panel-block">
  <p class="control has-icons-left">
   <input class="input" type="text" placeholder="Search">
   <span class="icon is-left">
    <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </p>
 </div>
 <p class="panel-tabs">
  <a class="is-active">All</a>
  <a>Public</a>
  <a>Private</a>
  <a>Sources</a>
  <a>Forks</a>
 </p>
 <a class="panel-block is-active">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  bulma
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  marksheet
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  minireset.css
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  jgthms.github.io
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-code-branch" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  daniellowtw/infboard
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-code-branch" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  mojs
 </a>
 <label class="panel-block">
  <input type="checkbox">
  remember me
 </label>
 <div class="panel-block">
  <button class="button is-link is-outlined is-fullwidth">
   Reset all filters
  </button>
 </div>
</nav>

Colors #

The panel component is available in all the different colors defined by the $colors Sass map. Simply append one of the color modifiers.

For example, to use your primary color, use "panel is-primary" as a class.

HTML

<article class="panel is-primary">
 <p class="panel-heading">
  Primary
 </p>
 <p class="panel-tabs">
  <a class="is-active">All</a>
  <a>Public</a>
  <a>Private</a>
  <a>Sources</a>
  <a>Forks</a>
 </p>
 <div class="panel-block">
  <p class="control has-icons-left">
   <input class="input is-primary" type="text" placeholder="Search">
   <span class="icon is-left">
    <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </p>
 </div>
 <a class="panel-block is-active">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  bulma
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  marksheet
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  minireset.css
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  jgthms.github.io
 </a>
</article>

HTML

<article class="panel is-link">
 <p class="panel-heading">
  Link
 </p>
 <p class="panel-tabs">
  <a class="is-active">All</a>
  <a>Public</a>
  <a>Private</a>
  <a>Sources</a>
  <a>Forks</a>
 </p>
 <div class="panel-block">
  <p class="control has-icons-left">
   <input class="input is-link" type="text" placeholder="Search">
   <span class="icon is-left">
    <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </p>
 </div>
 <a class="panel-block is-active">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  bulma
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  marksheet
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  minireset.css
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  jgthms.github.io
 </a>
</article>

HTML

<article class="panel is-info">
 <p class="panel-heading">
  Info
 </p>
 <p class="panel-tabs">
  <a class="is-active">All</a>
  <a>Public</a>
  <a>Private</a>
  <a>Sources</a>
  <a>Forks</a>
 </p>
 <div class="panel-block">
  <p class="control has-icons-left">
   <input class="input is-info" type="text" placeholder="Search">
   <span class="icon is-left">
    <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </p>
 </div>
 <a class="panel-block is-active">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  bulma
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  marksheet
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  minireset.css
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  jgthms.github.io
 </a>
</article>

HTML

<article class="panel is-success">
 <p class="panel-heading">
  Success
 </p>
 <p class="panel-tabs">
  <a class="is-active">All</a>
  <a>Public</a>
  <a>Private</a>
  <a>Sources</a>
  <a>Forks</a>
 </p>
 <div class="panel-block">
  <p class="control has-icons-left">
   <input class="input is-success" type="text" placeholder="Search">
   <span class="icon is-left">
    <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </p>
 </div>
 <a class="panel-block is-active">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  bulma
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  marksheet
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  minireset.css
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  jgthms.github.io
 </a>
</article>

HTML

<article class="panel is-warning">
 <p class="panel-heading">
  Warning
 </p>
 <p class="panel-tabs">
  <a class="is-active">All</a>
  <a>Public</a>
  <a>Private</a>
  <a>Sources</a>
  <a>Forks</a>
 </p>
 <div class="panel-block">
  <p class="control has-icons-left">
   <input class="input is-warning" type="text" placeholder="Search">
   <span class="icon is-left">
    <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </p>
 </div>
 <a class="panel-block is-active">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  bulma
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  marksheet
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  minireset.css
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  jgthms.github.io
 </a>
</article>

HTML

<article class="panel is-danger">
 <p class="panel-heading">
  Danger
 </p>
 <p class="panel-tabs">
  <a class="is-active">All</a>
  <a>Public</a>
  <a>Private</a>
  <a>Sources</a>
  <a>Forks</a>
 </p>
 <div class="panel-block">
  <p class="control has-icons-left">
   <input class="input is-danger" type="text" placeholder="Search">
   <span class="icon is-left">
    <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </p>
 </div>
 <a class="panel-block is-active">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  bulma
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  marksheet
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  minireset.css
 </a>
 <a class="panel-block">
  <span class="panel-icon">
   <i class="fas fa-book" aria-hidden="true"></i>
  </span>
  jgthms.github.io
 </a>
</article>

Variables #

Name
Type
Value
Computed Value
Computed Type
$panel-margin
variable
$block-spacing
1.5rem
size
$panel-item-border
size
1px solid $border-light
$panel-radius
variable
$radius-large
6px
size
$panel-shadow
variable
$shadow
0 0.5em 1em -0.125em rgba($scheme-invert, 0.1), 0 0px 0 1px rgba($scheme-invert, 0.02)
shadow
$panel-heading-background-color
variable
$border-light
hsl(0, 0%, 93%)
color
$panel-heading-color
variable
$text-strong
hsl(0, 0%, 21%)
color
$panel-heading-line-height
unitless
1.25
$panel-heading-padding
size
0.75em 1em
$panel-heading-radius
variable
$radius
4px
size
$panel-heading-size
size
1.25em
$panel-heading-weight
variable
$weight-bold
700
font-weight
$panel-tabs-font-size
size
0.875em
$panel-tab-border-bottom
size
1px solid $border
$panel-tab-active-border-bottom-color
variable
$link-active-border
hsl(0, 0%, 29%)
color
$panel-tab-active-color
variable
$link-active
hsl(0, 0%, 21%)
color
$panel-list-item-color
variable
$text
hsl(0, 0%, 29%)
color
$panel-list-item-hover-color
variable
$link
hsl(229, 53%, 53%)
color
$panel-block-color
variable
$text-strong
hsl(0, 0%, 21%)
color
$panel-block-hover-background-color
variable
$background
hsl(0, 0%, 96%)
color
$panel-block-active-border-left-color
variable
$link
hsl(229, 53%, 53%)
color
$panel-block-active-color
variable
$link-active
hsl(0, 0%, 21%)
color
$panel-block-active-icon-color
variable
$link
hsl(229, 53%, 53%)
color
$panel-icon-color
variable
$text-light
hsl(0, 0%, 48%)
color
$panel-colors
variable
$colors
Bulma colors
map

Made with Bulma This page is open source. Noticed a typo? Or something unclear?
Improve this page on GitHub

#native_company# #native_desc#
#native_cta#