πŸŽ‰ Bulma v1 is coming soon!

and much more…

Pagination

A responsive, usable, and flexible pagination

The pagination component consists of several elements:

 • pagination-previous and pagination-next for incremental navigation
 • pagination-list which displays page items:
  • pagination-link for the page numbers
  • pagination-ellipsis for range separators

All elements are optional so you can compose your pagination as you wish.

Example

HTML

<nav class="pagination" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li>
   <a class="pagination-link" aria-label="Goto page 1">1</a>
  </li>
  <li>
   <span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span>
  </li>
  <li>
   <a class="pagination-link" aria-label="Goto page 45">45</a>
  </li>
  <li>
   <a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 46" aria-current="page">46</a>
  </li>
  <li>
   <a class="pagination-link" aria-label="Goto page 47">47</a>
  </li>
  <li>
   <span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span>
  </li>
  <li>
   <a class="pagination-link" aria-label="Goto page 86">86</a>
  </li>
 </ul>
</nav>

You can disable some links if they are not active, or change the amount of page numbers available.

Example

HTML

<nav class="pagination" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous is-disabled" title="This is the first page">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li>
   <a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 1" aria-current="page">1</a>
  </li>
  <li>
   <a class="pagination-link" aria-label="Goto page 2">2</a>
  </li>
  <li>
   <a class="pagination-link" aria-label="Goto page 3">3</a>
  </li>
 </ul>
</nav>

By default on tablet, the list is located on the left, and the previous/next buttons on the right. But you can change the order of these elements by using the is-centered and is-right modifiers.

Example

HTML

<nav class="pagination is-centered" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 1">1</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 45">45</a></li>
  <li><a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 46" aria-current="page">46</a></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 47">47</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 86">86</a></li>
 </ul>
</nav>

Example

HTML

<nav class="pagination is-right" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 1">1</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 45">45</a></li>
  <li><a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 46" aria-current="page">46</a></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 47">47</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 86">86</a></li>
 </ul>
</nav>

Styles #

Add the is-rounded modifier to have rounded pagination items.

Example

HTML

<nav class="pagination is-rounded" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 1">1</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 45">45</a></li>
  <li><a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 46" aria-current="page">46</a></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 47">47</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 86">86</a></li>
 </ul>
</nav>

Sizes #

The pagination comes in 3 additional sizes.
You only need to append the modifier is-small, is-medium, or is-large to the pagination component.

Example

HTML

<nav class="pagination is-small" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 1">1</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 45">45</a></li>
  <li><a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 46" aria-current="page">46</a></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 47">47</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 86">86</a></li>
 </ul>
</nav>

Example

HTML

<nav class="pagination is-medium" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 1">1</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 45">45</a></li>
  <li><a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 46" aria-current="page">46</a></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 47">47</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 86">86</a></li>
 </ul>
</nav>

Example

HTML

<nav class="pagination is-large" role="navigation" aria-label="pagination">
 <a class="pagination-previous">Previous</a>
 <a class="pagination-next">Next page</a>
 <ul class="pagination-list">
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 1">1</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 45">45</a></li>
  <li><a class="pagination-link is-current" aria-label="Page 46" aria-current="page">46</a></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 47">47</a></li>
  <li><span class="pagination-ellipsis">&hellip;</span></li>
  <li><a class="pagination-link" aria-label="Goto page 86">86</a></li>
 </ul>
</nav>

Variables #

Name
Type
Value
Computed Value
Computed Type
$pagination-color
variable
$text-strong
hsl(0, 0%, 21%)
color
$pagination-border-color
variable
$border
hsl(0, 0%, 86%)
color
$pagination-margin
size
-0.25rem
$pagination-min-width
variable
$control-height
$pagination-item-font-size
size
1em
$pagination-item-margin
size
0.25rem
$pagination-item-padding-left
size
0.5em
$pagination-item-padding-right
size
0.5em
$pagination-nav-padding-left
size
0.75em
$pagination-nav-padding-right
size
0.75em
$pagination-hover-color
variable
$link-hover
hsl(0, 0%, 21%)
color
$pagination-hover-border-color
variable
$link-hover-border
hsl(0, 0%, 71%)
color
$pagination-focus-color
variable
$link-focus
hsl(0, 0%, 21%)
color
$pagination-focus-border-color
variable
$link-focus-border
hsl(229, 53%, 53%)
color
$pagination-active-color
variable
$link-active
hsl(0, 0%, 21%)
color
$pagination-active-border-color
variable
$link-active-border
hsl(0, 0%, 29%)
color
$pagination-disabled-color
variable
$text-light
hsl(0, 0%, 48%)
color
$pagination-disabled-background-color
variable
$border
hsl(0, 0%, 86%)
color
$pagination-disabled-border-color
variable
$border
hsl(0, 0%, 86%)
color
$pagination-current-color
variable
$link-invert
#fff
color
$pagination-current-background-color
variable
$link
hsl(229, 53%, 53%)
color
$pagination-current-border-color
variable
$link
hsl(229, 53%, 53%)
color
$pagination-ellipsis-color
variable
$grey-light
hsl(0, 0%, 71%)
color
$pagination-shadow-inset
size
inset 0 1px 2px rgba($scheme-invert, 0.2)

Made with Bulma This page is open source. Noticed a typo? Or something unclear?
Improve this page on GitHub

#native_company# #native_desc#
#native_cta#